เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน อรุณ บุญชม

โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ  จังหวัดตรัง 
ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน อรุณ บุญชม
 ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี คนที่ 19

ผลการลงคะแนนสรรหาจุฬาราชมนตรี จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 723 คน 
1 - บัตรดี จำนวน 713 ใบ 
2- บัตรเสีย จำนวน 9 ใบ 
3- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1 ใบ 
(ผลการลงคะแนนเรียงจากคะแนนสูงสุด) ดังนี้

1. นายอรุณ บุญชม เบอร์ 2 จำนวน  471 คะแนน (ผู้ได้รับเลือกเป็นจุฬาราชมนตรี คนที่ 19)
2. นายประสาร ศรีเจริญ เบอร์ 1 จำนวน 129 คะแนน
3. นายวิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ เบอร์ 3 จำนวน 115 คะแนน

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายอรุณ บุญชม ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

????ประวัติอาจารย์อรุณ บุญชม 

การศึกษา
-ปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 -ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เกียรติประวัติ

-อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ "ซานะวีย์" โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) 
-วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ
-อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร 
-ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 
-รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
-ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ 
-อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ รร.มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะฮ์ กทม.
- วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ
- ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์
- ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน
- ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)
- ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)
- ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

???? ตำรา ประกอบด้วย
- แปลหนังสือฮะดิษซอเฮียะฮ์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม
- แปลหนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมอิสลาม) 7 เล่ม
- แปลหนังสือ อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม

 

ข่าวเพิ่มเติม(ไทยรัฐทีวี)


 

มติเห็นชอบ "อรุณ บุญชม" ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แทนนาย "อาศิส พิทักษ์คุมพล" ที่ถึงแก่อนิจกรรม เตรียมนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ

วันที่ 22 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และข้อ 1 ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม จึงกำหนดให้วันนี้ เป็นวันเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ แทนที่นายอาศิส 

โดยในที่ประชุมมีการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี 3 ท่าน ด้วยกัน ประกอบด้วย หมายเลข1 นายประสาน ศรีเจริญ ตำแหน่งรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี หมายเลข 2 นายอรุณ บุญชม ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และ หมายเลข 3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลา
 

ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายอรุณ บุญชม ได้รับการเลือกตั้งเป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป


 

ทั้งนี้ จุฬาราชมนตรี มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อส่วนราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
 

ข้อมูลข่าวจาก Thai pbs


หลังจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแก่อนิจกรรม วันนี้มีการประชุมสรรหาและคัดเลือกผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยคนใหม่ โดยผลลงคะแนนทำให้ นายอรุณ บุญชม ชนะการโหวตอย่างท่วมท้น 471 คะแนน

วันนี้ (22 พ.ย.2566) มีรายงานความคืบหน้าการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ด้วยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง

อ่าน : เปิดประวัติ จุฬาราชมนตรีเชื้อสายสุลต่าน "อาศิส พิทักษ์คุมพล"

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี มี 3 ท่านประกอบด้วย

 1. หมายเลข1 นายประสาน ศรีเจริญ ตำแหน่งรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
 2. หมายเลข2 นายอรุณ บุญชม ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
 3. หมายเลข3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลา

เวลา 13.10 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ประธานในที่ประชุม ประกาศผลการนับคะแนน ปรากฎว่า นายอรุณ บุญชม หมายเลข 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 ด้วยคะแนน 471 คะแนน

โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป
 

นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

"นายอรุณ บุญชม" จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

เส้นทางการทำงาน "อรุณ บุญชม"

จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 คนปัจจุบัน เรียนจบ ปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เคยรับหน้าที่อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ "ซานะวีย์" โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) และเป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร และอีกหลายตำแหน่ง ได้แก่ 

 • ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์

 • ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

 • วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

 • ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์

 • ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน

 • ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)

 • ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

นายอรุณ เคยกล่าวว่า ตนเป็นคนชอบสอนหนังสือ เป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วว่าอยากจะกลับมาสอนหนังสือ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆ และถ้าเขานำความรู้นั้นไปใช้นำไปปฏิบัติ ก็เสมือนได้รับผลบุญไปด้วย เป็นผลบุญที่ถ่ายทอดกันต่อไป ไม่มีวันหมด

คอยส่งเสริมให้เหล่าเยาวชนมุสลิมเข้ามาทำงานในมัสยิดเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และยังมองว่าอยากให้ชาวมุสลิมมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะด้านการศึกษาและทักษะอาชีพ เพื่อให้มีการใช้สติปัญญาพัฒนาต่อไป เมื่อมีความรู้จะได้รับการยอมรับจากสังคม และสังคมจะได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามี ดั่งคำสอน อายะฮ์อัลกุรอาน โองการแรก อัลลอฮ์ทรงบอกว่า إقرأ "จงอ่าน"

ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นายอรุณกล่าวอีกว่า อยากสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจให้ชาวมุสลิม เพราะพบว่ามีหลายคนที่ไม่กล้าเปิดเผยตนเองต่อสังคม เชื่อว่าเมื่อกล้าเปิดเผยตนเอง คงไม่มีใครคิดรังเกียจ และบางคนอาจจะเกรงใจมากขึ้นด้วย หากได้อธิบายหลักการต่างๆ ให้คนต่างศาสนารับรู้

บางครั้งเราไม่ได้ทำความเข้าใจในศาสนาให้กับคนต่างศาสนิก ส่วนมากเขาจะรู้เพียงว่า อิสลามไม่กินหมู มีภรรยาได้ 4 คนเท่านั้น 

นอกจากนี้ นายอรุณ ยังอยากให้สังคมมุสลิมอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่มีการแบ่งแยก สร้างความสามัคคี ยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดใจกว้าง

หากเราตัดสินว่าของเราถูกอย่างเดียวของคนอื่นผิดหมด ก็ทำให้คนอื่นไม่พอใจ ต้องยอมรับฟังและนำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมาปฏิบัติ 

อยากบอกให้มุสลิมทุกคน มีความรัก ความสามัคคี เพื่อที่จะได้เชิดชูศาสนาของอัลลอฮ์ให้สูงส่ง ให้ทุกคนทำตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนให้เต็มความสามารถ และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความเจริญและก้าวหน้าต่อไปของสังคมมุสลิม 

ที่มา : The Islamic Foundation


 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^