เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

ประวัติท่านจุฬาราชมนตรี ท่านปัจจุบัน

ช่วง สาระน่ารู้กับอิสมา
เสนอหัวข้อ => ประวัติท่านจุฬาราชมนตรี ท่านปัจจุบัน
อ่านต่อได้ที่ https://www.isma.ac.th
สามารถฟังแบบเสียงได้ที่ YouTube : ที่นี่…อิสมา
หรือที่ : https://youtu.be/ptO-CmiGr_s
ประวัติจุฬาราชมนตรี

ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

วัน เดือน ปี เกิด : 6 มีนาคม 2490

อายุ : 63 ปี

สถานที่เกิด : ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ชื่อบิดา – มารดา : นายมะแอ - นางน๊ะ พิทักษ์คุมพล

พี่น้อง : จำนวน 4 คน (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นคนที่ 1)

          1) นางสาวฟาตีม๊ะ พิทักษ์คุมพล

          2) นายดนเล๊าะ พิทักษ์คุมพล

          3) นางสาเร๊าะ พิทักษ์คุมพล

คู่สมรส : นางร่อมิอ๊ะ พิทักษ์คุมพล

บุตร : จำนวน 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน

          1) นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

          2) นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล

          3) นายอาลาวี พิทักษ์คุมพล

          4) นางสาวฟาดีลา พิทักษ์คุมพล

ที่อยู่ : 25 ซอยควนสันติ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา :

          - อัลมัดรอซะฮ์อัลนัซซอบีย๊ะฮ์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

          - อัลมัดรอซะฮ์อัลอัดรีซียะฮ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ความสามารถทางภาษา :  อาหรับ, ยาวี, บาฮาซอ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย

การศึกษาดูงาน :

         -  ประเทศซาอุดิอารเบีย

         -  ประเทศอังกฤษ

         -  ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

         -  ประเทศเกาหลี

         -  ประเทศจอร์แดน

         -  ประเทศฮ่องกง

         -  ประเทศบรูไน

         -  ประเทศมาเลเซีย

         -  ประเทศอิหร่าน 

         -  ประเทศสิงคโปร์

         -  ประเทศอินโดนีเซีย  

         -  ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

         -  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน :

          - ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ.2530 – 2553)

          - รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1

          - สมาชิกวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2539 – 2543)

          - คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ

          - คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ

          - ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

          - คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

          - คณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา กระทรวงมหาดไทย

          - กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

          - กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามยะลา

          - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะกรรมการการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

          - ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม ในสภาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

          - คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความ  ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          - คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะทำงานศึกษา รวบรวม จัดทำสภาพปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม สำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการศาสนาอิสลาม ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          - คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลงาน :

          - ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

          - ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์

          - หนังสือ “อัลบิดอะฮฺ” สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม

          - หนังสือ “350 ฮาดิษ”

          - หนังสือ “40 ฮาดิษ ของอัลนาวาวีย์”

          - บทเรียนเรื่อง “เอกภาพอัลเลาะฮ์ (เตาฮีด) จากอัลกุรอ่าน”

          - หนังสือ “สาระเบื้องต้นของศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน” พ.ศ.2535

          - หนังสือ “คุณค่าตับลีฆ (การเผยแพร่อิสลาม)”

          - คู่มือ “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”

          - คู่มือแนะนำอิสลามและข้อปฏิบัติต่อมุสลิมสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

          - คู่มือเกี่ยวกับ “คุตบะฮ์”

          - บทความ “การบริหารมัสยิด”

          - บันทึกการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต (การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์)

          - บทความ “ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแนวทางแก้ไขตามระบบอิสลาม”

          - มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิม (หุกมปากัต) พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (เฉพาะจังหวัดสงขลา) พ.ศ.2546

          - บทความ “ปอเนาะในกระแสความรุนแรง : บทบาทที่ต้องทบทวน”

          - สอนวิชาตัฟซีร, ฮาดิษ, นาฮู ในสถาบันปอเนาะ

          - อบรมอิหม่ามหลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารองค์กรมัสยิด” วิชาฟิกฮุลมุอามะลาต, ฟิกฮุลอิบาดาต

          - วิถีมุสลิม "จริยธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชน"

ภาพผลงาน นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล

รับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาชิกวุฒิสภา  ปี พ.ศ. 2539 – 2543

มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์

มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์

มอบของที่ระลึกแด่อุปทูตซาอุดิอารเบีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์

ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่

เข้าเยี่ยมคารวะ  ดร.มหาเธร์  โมฮัมหมัด   นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย

เนื่องในโอกาสนำผู้นำศาสนาภาคใต้ร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

ได้รับเชิญจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์

 ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  

เนื่องในพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

พิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลามประเทศสิงคโปร์ (MUIS)

เมื่อวันที่ 19  เมษายน  2550

การศึกษาดูงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้นำศาสนาอิสลาม

เกี่ยวกับการบริหารกิจการอิสลามและงานด้านการยุติธรรม”  

ณ มณฑลซินเกียง   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    ระหว่างวันที่ 8 – 13  มิถุนายน  2553

เข้าพบ  ฯพณฯ ชารีฟ  ข่าน  ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิมณฑลซินเกียง 

(เทียบเท่ากับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของประเทศไทย)  ณ  มัสยิดกลางแห่งนครอูรูมูฉี


 

ผู้เขียน : Admin2
โพสต์เมื่อ : 25 ต.ค. 2566
ป้ายกำกับ : news

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^